Terms and Conditions - Crocodiles ry

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Crocodiles ry ja sen kotipaikka on Seinäjoki

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää sekä edistää Amerikkalaisen jalkapallon, Cheerleadingin ja muiden urheilulajien harrastusta juniorista aikuisikään, niin harrastekuin aktiiviliikuntana aina mestaruussarja tasolle.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- Järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
- Antaa tietopuolista opetusta
- Toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:
- Järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
- Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
- Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
- Järjestää myyjäisiä ja maksullisia huvitilaisuuksia

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Yhdistyksen koejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö enintään 4 kuukauden ajaksi tutustumaan yhdistyksen toimintaan, jonka ajan kuluessa hallituksen tulee päättää koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet, koejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla joukkueenjohtajalle tai hallitukselle. Jäsenen erokuukautena avoinna olevat laskut pitää maksaa mahdollisimman pian, ellei toisin sovita.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen näille jäsenryhmälle päättää syyskokous.
Koejäseniltä ei peritä liittymismaksua mutta koejäseniltä koeajalta perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
Kunniapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet, ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
Varsinaisena jäsenenä olevat yhdistyksen ylläpitämien joukkueiden sopimuksen tehneet valmentajat ja joukkueenjohtajat ovat vapautettu jäsenmaksusta.
Hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta vuodeksi kerrallaan sairauden tai vähävaraisuuden johdosta.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsen varapuheenjohtajan kanssa yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.11-31.10.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella täysi-ikäisellä jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä ja koejäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, seuran virallisilla kotisivuilla tai
sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin
hyvissä ajoin(14vrk), että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Arvot ja yleiset eettiset ohjeet

Seuran arvot ovat:

  • Yhdessä tekeminen
  • Pohjalaisuus
  • Muiden huomioiminen
  • Avoimuus

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu
sääntökikkailu. Urheiluhuijaus
Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
Tuloksista etukäteen sopiminen. Vedonlyönti
Vedonlyönti omasta kilpailusta. Lahjonta
Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi Kilpailun jurylla tai muulla hallituksen nimeämällä taholla on oikeus määrätä varoitus, sakko, kilpailusta sulkeminen ja/tai kilpailukielto edellä mainittujen urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta.
Sosiaalisessa mediassa toiminen. Jokaisen seuran jäsenen tulee kohdella seuraa kunnioittavasti, sekä lajia edistävästi. Sosiaaliseen mediaan, julkiset ja sisäiset päivitykset, kirjoittaessa olisi jo hyvä miettiä voiko tästä olla haittaa seuralle, lajille tai henkilöille seurassa. Hallituksella on valvontaoikeus seuran sisäisiin ryhmiin.

VALMENTAJIEN JA JOUKKUEENJOHTAJIEN TULEE:

Vastata joukkueensa toiminnasta niin kilpailuissa, kilpailualueella kuin muissakin niihin liittyvissä tapahtumissa
Kannustaa joukkuettaan sekä faneja urheiluhenkiseen suhtautumiseen muita kilpailijoita, toimihenkilöitä tai yleisöä kohtaan
Kunnioittaa tuomareiden ja muiden toimihenkilöiden ratkaisuja
Toimia positiivisena roolimallina joukkueelleen ja noudattaa itsekin joukkueelleen antamia ohjeita
Käyttäytyä urheiluhenkisesti niin voiton kuin tappionkin hetkellä
Pidättäytyä tupakan, päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä kilpailualueella ja harrastusmatkoilla sekä valvoa joukkuettaan pidättäytymiseen näistä
Painottaa hyvän henkisen ja fyysisen kunnon merkitystä joukkueelleen
Kannustaa joukkuettaan kilpailutilanteessa ja siirtää rakentava kritiikki joukkueen keskinäiseen tilaisuuteen
Noudattaa kaikkia harrastettavan lajin kilpailusääntöjä

KILPAILIJOIDEN TULEE:

Osoittaa positiivisen urheilijan mallia niin itse kilpailuissa kuin niiden ulkopuolellakin
Kunnioittaa muita kilpailijoita, valmentajia, toimihenkilöitä ja katsojia
Pidättäytyä loukkaavasta kielenkäytöstä, eleistä tai muusta toiminnasta
Pidättäytyä tupakan, päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä kilpailualueella tai siihen liittyvässä muussa tapahtumassa
Lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuvien valmentajien, kilpailijoiden, tuomareiden ja muiden toimihenkilöiden on toimittava ja käyttäydyttävä positiivisesti ja urheiluhenkeä edistäen.